Бөөрний шинжилгээ багц

Бөөрний шинжилгээ багц 1

Бөөрний шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 Urea /Мочевин/ 3500
2 Crea /Креатинин/ 3500
3 UA /Шээсний хүчил/ 6000
13000

Бөөрний шинжилгээ багц 2

Бөөрний шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 Urea /Мочевин/ 3500
2 Crea /Креатинин/ 3500
3 UA /Шээсний хүчил/ 6000
4 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
5 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
30000

Бөөрний шинжилгээ багц 3

Бөөрний шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 Urea /Мочевин/ 3500
2 Crea /Креатинин/ 3500
3 UA /Шээсний хүчил/ 6000
4 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
5 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
6 Na /Натри/ 18000
7 Ca /Кали/
8 Cl /Хлор/
48000

Бөөрний шинжилгээ багц 4

Бөөрний шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 Urea /Мочевин/ 3500
2 Crea /Креатинин/ 3500
3 UA /Шээсний хүчил/ 6000
4 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
5 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
6 Na /Натри/ 18000
7 Ca /Кали/
8 Cl /Хлор/
9 Шээсний нян судлалын шинжилгээ 35000
83000