Дотор эрхтэн багц

Дотор эрхтэн багц 1

Дотор эрхтэн багц 1 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 @-Amy /@-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
83500

 

Дотор эрхтэн багц 2

Дотор эрхтэн багц 2 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 @-Amy /@-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
20 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
21 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
98000

Дотор эрхтэн багц 3

Дотор эрхтэн багц 3 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 @-Amy /@-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
20 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
21 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
22 HBsAg / B вирүс түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
23 HCV /C вирүс түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
24 AntiTP /Тэмбүү түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
25 HIV /Дох түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
122000

 

Дотор эрхтэн багц 4

Дотор эрхтэн багц 4 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 @-Amy /@-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
20 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
21 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
22 HBsAg /B вирүс түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
23 HCV /C вирүс түргэвчилсэн оношлуураар / 6000
24 AntiTP /Тэмбүү түргэвчилсэн оношлуураар / 6000
25 HIV /Дох түргэвчилсэн оношлуураар / 6000
26 H.pylori /Хеликобактер оношлуураар/ 9000
27 Ca /Кальци/ 39000
28 Fe /Төмөр/
29 Mg /Магни/
30 Zn /Цайр/
31 Na /Натри/
32 K /Кали/
33 Cl /Хлор/
170000