Жирэмсний багц

Жирэмсний багц

Жирэмсний багц Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TP /Нийт уураг/ 3500
4 ALB /Альбумин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 GGT /Гаммаглүтаминтрансфераза/ 3500
7 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
8 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
9 UREA /Мочевин/ 3500
10 CREA /Креатинин/ 3500
11 UA /Шээсний хүчил/ 6000
12 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
13 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
14 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
15 HBsAg /B вирүс түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
16 HCV /C вирүс түргэвчилсэн оношлуураар / 6000
17 AntiTP /Тэмбүү түргэвчилсэн оношлуураар / 6000
18 HIV /Дох түргэвчилсэн оношлуураар / 6000
19 Цусны бүлэг резус фактор 7000
20 Мазок 15000
107500