Зүрх судас шинжилгээ багц

Зүрх судас шинжилгээ багц 1

Зүрх судас шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 CHO /Холестерин/ 4000
2 TG /Триглицерид/ 4000
3 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
4 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
5 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
21000

Зүрх судас шинжилгээ багц 2

Зүрх судас шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 CHO /Холестерин/ 4000
2 TG /Триглицерид/ 4000
3 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
4 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
5 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
6 Na /Натри/ 18000
7 Ca /Кали/
8 Cl /Хлор/
39000

Зүрх судас шинжилгээ багц 3

Зүрх судас шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 CHO /Холестерин/ 4000
2 TG /Триглицерид/ 4000
3 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
4 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
5 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
6 Na /Натри/ 18000
7 Ca /Кали/
8 Cl /Хлор/
9 Mg 5000
10 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
11 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
58500

Зүрх судас шинжилгээ багц 4

Зүрх судас шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 CHO /Холестерин/ 4000
2 TG /Триглицерид/ 4000
3 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
4 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
5 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
6 Na /Натри/ 18000
7 Ca /Кали/
8 Cl /Хлор/
9 Mg 5000
10 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
11 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
12 CRP /Ц-реактив уураг/ 11000
13 ProBNP /Зүрхний дутагдлын шинжилгээ/ 42000
111500