Урьдчилан сэргийлэх

Урьдчилан сэргийлэх багц 1

Урьдчилан сэргийлэх багц 1 Үнэ
1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
2 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
3 ALT /Алат/ 3500
4 AST /Асат/ 3500
5 ASO /Антистрептолизин О/ 9000
6 CRP /Ц-Реактив уураг/ 11000
7 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
8 CREA /Креатинин/ 3500
9 α-AMY /α-Амилаза/ 7000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 CHO /Холестрол/ 4000
12 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
13 H.pylori /Хеликобактер түргэвчилсэн оношлуураар/ 9000
76000

Урьдчилан сэргийлэх багц 2

Урьдчилан сэргийлэх багц 2 Үнэ
1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
2 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
3 ALT /Алат/ 3500
4 AST /Асат/ 3500
5 TBIL 3500
6 ASO /Антистрептолизин О/ 9000
7 CRP /Ц-Реактив уураг/ 11000
8 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
9 CREA /Креатинин/ 3500
10 α-AMY /α-Амилаза/ 7000
11 TG /Триглицерид/ 4000
12 CHO /Холестрол/ 4000
13 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
14 FERRITIN 20000
15 HCV 6000
16 HBsAg 6000
17 H.pylori /Хеликобактер түргэвчилсэн оношлуураар/ 9000
111500