Элэгний шинжилгээ багц

Элэгний шинжилгээ багц 1

Элэгний шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансцераза/ 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
28000

Элэгний шинжилгээ багц 2

Элэгний шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансцераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 9500
10 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
42500

Элэгний шинжилгээ багц 3

Элэгний шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансцераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 9500
10 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
11 Гепатит В вирүс /түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
12 Гепатит С вирүс /түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
13 Гепатит В вирүсийн дархлаа тогтоц 9000
63500

Элэгний шинжилгээ багц 4

Элэгний шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансцераза/ 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 9500
10 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 5000
11 Гепатит В вирус /түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
12 Гепатит С вирус/ түргэвчилсэн оношлуураар/ 6000
13 Гепатит В вирүсийн дархлаа тогтоц 9000
14 АFP Элэгний хавдрын маркер 23000
86500