Үе мөчний шинжилгээ багц

Үе мөчний шинжилгээ багц 1

Үе мөчний шинжилгээ багц 1 Үнэ
1 ASO /Антистрептолизин О/ 9000
2 RF /Ревматойд фактор/ 7000
3 CRP /Ц-Реактив уураг/ 11000
27000

Үе мөчний шинжилгээ багц 2

Үе мөчний шинжилгээ багц 2 Үнэ
1 ASO /Антистрептолизин О/ 9000
2 RF /Ревматойд фактор/ 11000
3 CRP /Ц-Реактив уураг/ 7000
4 UA /Шээсний хүчил/ 6000
5 Ca /Кальци/ 5000
38000

Үе мөчний шинжилгээ багц 3

Үе мөчний шинжилгээ багц 3 Үнэ
1 ASO /Антистрептолизин О/ 9000
2 RF /Ревматойд фактор/ 11000
3 CRP /Ц-Реактив уураг/ 7000
4 UA /Шээсний хүчил/ 6000
5 Ca /Кальци/ 5000
6 Anti-CCP 40000
78000

Үе мөчний шинжилгээ багц 4

Үе мөчний шинжилгээ багц 4 Үнэ
1 ASO /Антистрептолизин О/ 9000
2 RF /Ревматойд фактор/ 11000
3 CRP /Ц-Реактив уураг/ 7000
4 UA /Шээсний хүчил/ 6000
5 Ca /Кальци/ 5000
6 Anti-CCP 40000
7 VitD 23000
8 Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 9500
110500