Өндөр настан багц

Өндөр настан багц

Өндөр настан багц Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза/ 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 α-Amy /α-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
20 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
21 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
100500

Өндөр настан эмэгтэй багц

Өндөр настан эмэгтэй багц Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 α-Amy /α-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
20 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
21 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
22 CEA /Бүдүүн гэдэсний хавдрын маркер/ 23000
23 AFP /Элэгний хавдрын маркер/ 23000
24 CA125 /Өндгөвчний хавдрын маркер/ 26000
25 Ca /Кальци/ 39000
26 Fe /Төмөр/
27 Mg /Магни/
28 Zn /Цайр/
29 Na /Натри/
30 K /Кали/
31 Cl /Хлор/
32 VitD /Витамин Д/ 23000
234500

Өндөр настан эрэгтэй багц

Өндөр настан эрэгтэй багц Үнэ
1 ALT /Алат/ 3500
2 AST /Асат/ 3500
3 TBIL /Нийт билирубин/ 3500
4 DBIL /Шууд билирубин/ 3500
5 ALP /Шүлтлэг фосфатаза/ 3500
6 ALB /Альбумин/ 3500
7 GGT /Гаммаглутамилтрансфераза 3500
8 TP /Нийт уураг/ 3500
9 CHO /Холестерин/ 4000
10 TG /Триглицерид/ 4000
11 LDH /Лактатдегидрогеназа/ 4500
12 LDL-D /Их нягтралтай липопротейн/ 4500
13 HDL-D /Бага нягтралтай липопротейн/ 4000
14 Urea /Мочевин/ 3500
15 Crea /Креатинин/ 3500
16 UA /Шээсний хүчил/ 6000
17 α-Amy /α-Амилаза/ 7000
18 LPS /Липаза/ 11000
19 GLU /Өлөн үеийн сахар/ 3500
20 Цусны ерөнхий шинжилгээ 9500
21 Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 7500
22 CEA /Бүдүүн гэдэсний хавдрын маркер/ 23000
23 AFP /Элэгний хавдрын маркер/ 23000
24 PSA /Түрүү булчирхайн хавдрын маркер/ 23000
25 Ca /Кальци/ 39000
26 Fe /Төмөр/
27 Mg /Магни/
28 Zn /Цайр/
29 Na /Натри/
30 K /Кали/
31 Cl /Хлор/
32 VitD /Витамин Д/ 23000
231500